Политика на Приватност

ПОЧЕТНАПолитика на Приватност

МАКЕДОНСКА ВЕРЗИЈА

Датум на важење: 1 август 2018 година

КРУГ.МК ("ние", "ние", или "наша") работи на веб-страницата на https: /www.krug.mk и https://www.krugmk.com ("Сервисот").

Оваа страница ве информира за нашите политики во врска со собирањето, користењето и објавувањето на личните податоци кога користите нашата услуга и изборите кои сте ги поврзале со тие податоци.

Ние ги користиме вашите податоци за да ја обезбедиме и подобриме Услугата. Со користење на Услугата, вие се согласувате со собирање и користење на информации во согласност со оваа политика. Освен ако не е поинаку дефинирано во оваа Политика за приватност, термините што се користат во оваа Политика за приватност го имаат истото значење како во нашите Услови и правила, достапни од https://www.krug.mk

Собирање и употреба на информации

Ние собираме неколку различни видови на информации за различни цели за да ви обезбедиме и подобриме нашата Услуга.

Видови податоци кои се собираат лични податоци Додека ја користиме нашата услуга, можеме да побараме од вас да ни дадете одредени лични информации кои може да се користат за контакт или идентификација на вас ("Лични податоци"). Личните информации може да вклучуваат, но не се ограничени на:

Име и презиме Податоци за користење на податочни колачи и податочни податоци за користење Употреба на податоци може да се соберат и како се пристапува и користи услугата ("Податоци за користење"). Овие податоци за користење може да вклучуваат информации како што се адреса на Интернет протокол на вашиот компјутер (на пр. IP адреса), тип на прелистувач, верзија на пребарувачот, страниците на нашата служба што ја посетувате, времето и датумот на вашата посета, времето поминато на тие страници, уникатно идентификатори на уредот и други дијагностички податоци.

Податоци за следење и колачиња Ние користиме колачиња и слични технологии за следење за да ја следиме активноста на нашата служба и да задржиме одредени информации.

Колачињата се датотеки со мала количина на податоци кои може да вклучуваат анонимни уникатен идентификатор. Колачињата се испраќаат до вашиот интернет пребарувач од веб-страница и се зачувуваат на вашиот уред. Техниките за следење, исто така, се користат сигнали, тагови и скрипти за собирање и следење на информации и за подобрување и анализа на нашата услуга.

Можете да го нарачате вашиот прелистувач да ги одбие сите колачиња или да посочи кога се испраќа колачиња. Меѓутоа, ако не прифаќате колачиња, можеби нема да можете да користите некои делови од нашата услуга.

Примери на колачиња што ги користиме:

Колачиња за сесии. Ние користиме колачиња за сесии за да работиме со нашата услуга. Претпочитање Cookies.Ние користиме Колачиња за преференции за да ги запомните вашите параметри и разни поставувања. Безбедносни Cookies. Ние користиме колачиња за безбедност за безбедносни цели. Употреба на податоци KRUG.MK LLC ги користи собраните податоци за различни цели

Обезбедување и одржување на услугата За да ве известиме за промени во нашата услуга За да ви овозможиме да учествувате во интерактивни функции на нашата служба, кога ќе одлучите да го сторите тоа За да обезбедите грижа и поддршка на клиенти Да обезбедиме анализа или вредни информации за да можеме да ја подобриме Услугата Да се ​​следи користењето на услугата За откривање, спречување и решавање на технички проблеми Пренос на податоци Вашите податоци, вклучувајќи ги и личните податоци, може да се пренесат и одржуваат на компјутери лоцирани надвор од вашата држава, провинција, земја или друга владина јурисдикција каде што законите за заштита на податоци може да се разликуваат од оние од вашата јурисдикција.

Ако се наоѓате надвор од Македонија и изберете да ни дадете информации, ве молиме забележете дека ги пренесуваме податоците, вклучувајќи ги и личните податоци, во Македонија и обработете ги таму.

Вашата согласност за оваа Политика за приватност, по што следи Вашето доставување на вакви информации, претставува ваш договор за тој трансфер.

KRUG.MK LLC ќе ги преземе сите чекори разумно неопходни за да се осигури дека вашите податоци се третираат безбедно и во согласност со оваа Политика за приватност и нема да се префрли вашите лични податоци во организацијата или во земја, освен ако не постојат соодветни контроли во место, безбедноста на вашите податоци и други лични информации.

Обелоденување на податоците Правни барања КРУГ.МК ДОО може да ги открие вашите лични податоци со добра волја дека таквото дејствие е неопходно за:

Да се ​​усогласат со законска обврска Да ги заштитуваат и да ги бранат правата или имотот на KRUG.MK LLC За да се спречи или испита можното прекршување во врска со Услугата За да се заштити личната безбедност на корисниците на Услугата или јавноста Заштита од правна одговорност Безбедност Податоци Безбедноста на вашите податоци е важна за нас, но запомнете дека ниту еден метод за пренос преку Интернет, ниту методот на електронско складирање е 100% сигурен. Додека ние се стремиме да ги користиме комерцијално прифатливите средства за заштита на вашите лични податоци, не можеме да ја гарантираме нејзината апсолутна сигурност.

Даватели на услуги Ние можеме да вработуваме трети лица и поединци за да го олесниме нашиот Сервис ("Даватели на услуги"), да ја обезбедиме Услугата во наше име, да ги извршуваме услугите поврзани со услугите или да ни помогне во анализирањето на начинот на кој се користи нашата услуга.

Овие трети страни имаат пристап до вашите лични податоци само за да ги извршат овие задачи во наше име и се должни да не ги откриваат или да ги користат за која било друга цел.

Анализа Ние можеме да ги користиме трети лица Даватели на услуги за следење и анализа на употребата на нашата Услуга.

Google Analytics

Google Analytics е услуга за веб-анализатор понудена од Google што ги следи и извештаи сообраќајот на веб-страниците. Google ги користи собраните податоци за следење и следење на користењето на нашата услуга. Овие податоци се споделуваат со други услуги на Google. Google може да ги користи собраните податоци за контекстуализирање и персонализирање на рекламите од сопствената рекламна мрежа.

Можете да се откажете од тоа да ја направите вашата активност на услугата достапна за Google Analytics со инсталирање на додаток за одбивање на прелистувачот Google Analytics. Додатокот го спречува JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделуваат информации со Google Analytics за активностите за посети. За повеќе информации за практиките за приватност на Google, посетете ја веб-страницата за приватност и услови на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Линкови до други страници Нашата услуга може да содржи линкови до други сајтови кои не се управувани од нас. Ако кликнете на врската со трета страна, ќе бидете упатени до страницата на третата страна. Силно ве советуваме да ја прегледате Полиса за приватност на секоја страница што ја посетувате.

Ние немаме никаква контрола и не преземаме никаква одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на било која трета страна или услуги.

Приватност на децата Нашата услуга не се однесува на лица под 18 години ("Деца").

Ние не свесно собираме лични податоци за идентификација од никого на возраст под 18 години. Ако сте родител или старател и сте свесни дека вашите деца ни дале лични податоци, ве молиме контактирајте не. Доколку дознаеме дека собравме Лични податоци од деца без проверка на родителска согласност, преземаме чекори за да ги отстраниме тие информации од нашите сервери.

Промени во оваа Политика за приватност Ние можеме да ја ажурираме нашата политика за приватност од време на време. Ние ќе ве известиме за сите промени со објавување на новата Политика за приватност на оваа страница.

Ние ќе ве известиме преку електронска пошта и / или истакнато известување на нашата служба, пред промената да стапи на сила и да го ажурира "ефективниот датум" на врвот на оваа Политика за приватност. Ви препорачуваме периодично да ја разгледате оваа Политика за приватност за сите промени. Промените на оваа Политика за приватност се ефективни кога се објавуваат на оваа страница.

Контактирајте со нас Ако имате било какви прашања во врска со оваа Политика на приватност, ве молиме контактирајте не преку посета на оваа страница на нашата веб страница: https://www.krug.mk/импресум/

ENGLISH VERSION

Effective date: August 01, 2018

KRUG.MK LLC (“us”, “we”, or “our”) operates the https://www.krug.mk and the https://www.krugmk.com website (the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from https://www.krug.mk

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected Personal Data While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you (“Personal Data”). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

First name and last name Cookies and Usage Data Usage Data We may also collect information how the Service is accessed and used (“Usage Data”). This Usage Data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

Session Cookies.We use Session Cookies to operate our Service. Preference Cookies.We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings. Security Cookies.We use Security Cookies for security purposes. Use of Data KRUG.MK LLC uses the collected data for various purposes

To provide and maintain the Service To notify you about changes to our Service To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so To provide customer care and support To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service To monitor the usage of the Service To detect, prevent and address technical issues Transfer Of Data Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Macedonia and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Macedonia and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

KRUG.MK LLC will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data Legal Requirements KRUG.MK LLC may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

To comply with a legal obligation To protect and defend the rights or property of KRUG.MK LLC To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service To protect the personal safety of users of the Service or the public To protect against legal liability Security Of Data The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service (“Service Providers”), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

Google Analytics

Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity. For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Links To Other Sites Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the “effective date” at the top of this Privacy Policy. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us by visiting this page on our website: https://www.krug.mk/импресум/